Rode draad

Rode Draad

Afgelopen januari hebben de verschillende leden van onze kerk de Rode Draad werkwijze weer opgepakt. De Rode Draad is nog een redelijk onbekend fenomeen in onze kerk.

 

Wat is de Rode Draad?

De Rode Draad is een werkgroep in onze kerk, met een wisselende samenstelling. Tijdens de Rode Draad avond wordt een thema besproken dat is aangereikt door de Protestantse Kerk in Nederland.

De werkgroep is ontstaan vanuit het jeugdwerk, maar in de loop van de tijd ontstond het idee om het breder te trekken.

Dit seizoen is gekozen voor het thema: “Van U is de Toekomst”. De woorden “Van U is de Toekomst” zijn afkomstig uit een bewerking van het ‘Onze Vader’ door Huub Oosterhuis, met als titel “Onze Vader verborgen”.

Het is de bedoeling dat de leden dit thema meenemen naar de diverse groeperingen in onze kerk, om daar een eigen invulling aan te geven. Deze invulling komt terug in de familiedienst. 17 april zal de familiedienst plaatsvinden met invulling van het thema en daarbij de inbreng van de leden van de diverse werkgroepen.

Uitleg thema door ds Teus Prins.

Het thema ‘Van U is de Toekomst’ is bij de start van het seizoen ook aan de orde geweest. Klik hier voor de dienst van 29 augustus 2021 en scroll naar tijdstip 21:03 

‘Van U is de Toekomst’ is heel raak gekozen. In tijden, waarin we de neiging krijgen om vooral krampachtig naar onszelf te kijken. Wat zal de toekomst ons brengen?

De kerk in een veranderende context

We moeten nooit vergeten dat we als mens in ons leven gevormd worden door allerlei dingen die op je weg komen. Gebeurtenissen, ontmoetingen, omstandigheden, ze hebben allemaal hun invloed op wie je bent Dat begint al vóór je geboorte. Hoe je opgroeit en wat je meekrijgt aan opvattingen en karaktertrekken is verworteld in het leven van hen die je voorgingen. Ook het leven dat je nu leidt, vormt je in je denken en je doen. Heb je een gezin? Ben je tevreden over je werk? Woon je naar je zin en ben je gezond? Al deze omstandigheden hebben invloed

op jou als mens. Ook als gelovig mens. Geloof is niet iets wat je in een doosje bewaart en af en toe tevoorschijn haalt. Zoals die waardevolle ketting; een erfstuk dat je hooguit bij bijzondere gelegenheden draagt. Het geloof is onderdeel van het dagelijks leven. De dingen die je meemaakt hebben invloed op hoe Bijbelverhalen bij je binnenkomen. Je geeft in je gebed woorden aan concrete dankbaarheid of actueel verdriet. Geloofsopvattingen kunnen verschuiven. Vaak geleidelijk, soms abrupt.

Net als een mens is ook de kerk verbonden met haar omgeving. De onlangs verschenen visienota van de Protestantse Kerk (‘Van U is de toekomst’) heeft oog voor de context waarin we kerk zijn. In de inleiding van die nota wordt een schets gemaakt van de cultuur die we inademen. De meeste mensen in Nederland hebben het goed, maar toch is er een gevoel van onbehagen. We zijn onzeker over de toekomst. Dat onzekere gevoel wordt versterkt door de coronacrisis. Het maakbaarheidsdenken heeft een flinke knauw gekregen Een andere ontwikkeling die velen onzeker maakt is de klimaatcrisis. Of de oorlog in de Oekraïne.

Het is te groot om grip op te krijgen, je wilt wel wat doen; maar wat heeft het voor zin? Je hoort ook verschillende geluiden. Hierdoor kunnen mensen zomaar tegenover elkaar komen te staan. De een voelt urgentie en voert actie; de ander wuift het weg als een complot van de overheid. Ook in ons huiselijke milieu gebeurt het nodige. Agenda’s van mensen zijn overvol, burn out ligt op de loer. Te midden van al deze zorgen en vragen, klinkt de roep: wat is de zin van dit alles?

In deze tijd verschijnt de visienota van de kerk, in een tijd waarin de kerk kampt met krimp en tegelijk velen zoeken naar zin en verbondenheid, troost en houvast.

 

Rode Werkwijze
Werkend vanuit een jaarthema wordt de essentie cirkel tijdens een brainstorm ingevuld. In de kerk kijken we vaak naar wat voor activiteiten we organiseren en hoe we dat doen. Maar veel essentiëler zijn de vragen: “Waarom doen we deze dingen?” en “Wat is de essentie van dit allemaal?”.

Met de zogenaamde essentiecirkel starten we bij die kernvraag: Wat is de essentie? Vanuit deze binnenste cirkel beantwoorden we de vraag op welke manier we dat willen doen. In de middelste cirkel staat daarom de vraag centraal: Hoe willen we dat bereiken? Pas in de laatste stap (de buitenste cirkel) wordt zichtbaar wat we daarvoor organiseren.

Vanuit de kernvraag wordt invulling gegeven voor familiediensten. Droom, Durf, Doe, Deel Dienst. De diensten zijn voor alle leeftijden, dus van 0 tot 100 jaar!

De essentiecirkel van 2020 zag er als volgt uit:

Doet u mee?
Verderop in het jaar zal er opnieuw een Rode Draadavond zijn. Hier is iedereen voor uitgenodigd om mee te denken aan ons kerkzijn. De samenwerking is tussen de dominee, leden van de kerk in welke positie dan ook en wie mee willen denken in het jaarthema en daar invulling aan wil geven.

Twee keer in het jaar zal er een Rode Draadavond zijn. Wij willen u dan ook van harte uit te nodigen om hieraan mee deel te nemen.