College van Diakenen

In het kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland staat de taak van diakenen als volgt geformuleerd:

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

De diaconie van onze gemeente kent momenteel 4 leden. Het ambt van diaken is mooi en dankbaar werk. Wij verlenen financiële en praktische hulp aan inwoners van Aalsmeer maar  ook via giften, bij organisaties die hulp verlenen in Nederland. Via de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) verleent de Diaconie financiële hulp aan mensen in de derde wereld.

Diaconaat: een Bijbelse opdracht.

Veel mensen die actief zijn in het diaconaat laten zich inspireren door de bijbel. In de boeken van het Oude Testament en in de verhalen van Jezus in het Nieuwe Testament speelt het recht van de armen een belangrijke rol. Een voorbeeld is het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37. In het boek Handelingen worden de eerste christelijke gemeenten beschreven, zoals die in de eerste eeuw van onze jaartelling ontstonden. In deze gemeenten werden diakenen aangesteld die verantwoordelijk waren voor het beheer en de (her)verdeling en de goederen die de gemeenteleden op hun samenkomsten bijeenbrachten. De diakenen hadden, behalve een dienende taak in de liturgische samenkomsten, ook een sociale taak in de gemeenschap.

Historie van de diaconie

Al in de eerste christelijke gemeenten treffen we diakenen aan. Hun taak was in de eerste plaats het verzorgen van armen en weduwen. Over de Bijbelse opdracht wat betreft het diaconaat valt veel te schrijven. Het wordt diaconie is afgeleid van het Griekse woord “Diakonia”. Dit woord betekent “dienst”. Het hiervan afgeleide woord “Diakonos” wordt in het algemeen vertaald als “diaken”. Het dienen is niet alleen maar een bepaald aspect van het gemeente zijn, het dienen behoort tot de kern van het gemeente zijn.

Oorspronkelijk had het vooral betrekking op het dienen aan tafel. Daarom hebben de diakenen bij het vieren van het Avondmaal, nog steeds een belangrijke taak.

 

Barmhartigheid


Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de zeven werken van barmhartigheid: de hongerigen te voeden, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling onderdak verschaffen, de naakten kleden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

In de negentiende eeuw komt de nadruk in het diaconaat vooral te liggen op de ‘verzorging van de armen’. In de armenwet van 1854 wordt het voorzien in de behoeften van de armen uitdrukkelijk overgelaten aan de kerken en het particulier initiatief. In de tweede helft van de 19e eeuw verscherpen de sociale tegenstellingen zich. De kerkelijke liefdadigheid is absoluut onvoldoende om de sociale problemen op te lossen. Het duurt echter tot halverwege de twintigste eeuw voordat van overheidswege het stelsel van sociale zekerheid wordt uitgebouwd van gunst naar recht. De Algemene Bijstandswet van 1965 vormt hiervan het sluitstuk. Dit betekende een drastische verandering in de taken van de diaconie. Immers, daadwerkelijke armenzorg door diakenen was minder nodig. Diakenen speelden nog enige tijd een rol in het besturen van instellingen op het gebied van maatschappelijk werk, gezinsverzorging en ouderenzorg, maar met de veralgemenisering van deze voorheen verzuilde instellingen, verdween ook die taak.

Gerechtigheid

In de jaren zestig en zeventig verschoof dus het accent in het diaconaat van het doen van barmhartigheid naar de inzet voor gerechtigheid. De wereld buiten Nederland kwam in het vizier. De diaconie ging projecten in het buitenland steunen. Dat ging onder het kopje “werelddiaconaat”.

Tegenwoordige rol

Binnenlands diaconaat

Door de recente ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling heeft de diaconie een nieuwe functie erbij gekregen. Door de invoering van de participatiewetten en overheveling van uitvoering van de AWBZ, Welzijnswet en de Wet voorziening gehandicapten van de landelijke overheid naar de gemeenten, dreigt een nieuwe groep te ontstaan, die de weg naar het loket niet of onvoldoende weten te vinden.

Dit houdt concreet in dat de diaconie signalen opvangt dat iemand bepaalde hulp nodig heeft deze persoon begeleidt naar het plaatselijke sociale loket.

Mensen, of ze nu lid zijn van de kerk of niet, kunnen in de problemen komen.
Bij financiële problemen kan de diaconie hulp bieden. De diaconie heeft daar wel strikte regels voor. De diaconie werkt volledig anoniem.

Naast ondersteuning bij financiële nood is de diaconie ook betrokken bij de organisatie van contact momenten: te weten:

Open huis: wekelijks op de dinsdagochtend

Seniorenmiddagen: 1 x per maand op woensdagmiddag.

Open Hof keuken: 1 x per maand op de 3e vrijdag.

In toerbeurt met diverse kerken uit de omgeving zorgt de diaconie voor een bloemengroet tijdens de kerkdienst in het detentiecentrum op Schiphol.

Buitenlands diaconaat

De ZWO (Zending, Wereldiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie en is verantwoordelijk voor het buitenlands diaconaat. Jaarlijks worden er een of meer projecten gekozen die  door de ZWO in principe 1 jaar worden ondersteund.. Er wordt met veel enthousiasme activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk geld op te halen voor het betreffende project. Zo is de afgelopen jaren geld ingezameld voor diverse projecten

Hierbij wordt geprobeerd voor alle leeftijdsgroepen in de kerk iets te organiseren  om de betrokkenheid van de gemeenteleden te vergroten.

Namen en taakverdeling van de diaconie

Voor het laatste overzicht van de namen en taakverdeling van de diaconie, wordt u doorverwezen naar het overzicht van de kerkenraad, waar de diaconie een onderdeel van is. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan.

Het bankrekening nr. van de diaconie is             : NL85 RABO 0373 7359 36

Het bankrekening nr. van de ZWO commissie is: NL63 RABO 0373 7359 44

De diaconie is te bereiken via email: diaconie@pgaalsmeer.nl

Of telefonisch 06-24543077