Informatie over Stichting Exodus

De stichting Exodus beschikt over tien ‘Exodushuizen’ en een omvangrijk vrijwilligersnetwerk (ca. 1.500 vrijwilligers), waarmee Exodus toekomstperspectief wil en kan bieden aan haar zogenoemde ‘deelnemers’, te weten:  gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familierelaties.
In de Bijbel kunnen we lezen dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 13 vers 3 de lezer oproept met de volgende woorden: “Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; …… “ (NBG). Deze oproep gold voor de Hebreeën in hun tijd en ook voor ons als gelovigen in deze tijd. Aan deze oproep wordt in ons land door de kerken concreet invulling gegeven door Protestantse predikanten en R.K. pastores die, namens de kerken als ‘Geestelijk Verzorger’ werkzaam zijn in de inrichtingen van Justitie. Daarin worden zij  bijgestaan door de zogenoemde ‘Inzorgvrijwilligers en kerkvrijwilligers’.
De opvanghuizen van Exodus beschikken over professionele begeleiders, die daarbij voor bepaalde activiteiten worden bijgestaan door (huis-)vrijwilligers. De deelnemers volgen in het Exodushuis een programma van 9 – 12 maanden, gericht op een toekomst zonder criminaliteit. Deelname aan het programma is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend.
Ook na afloop van de gevangenisstraf is het van belang dat de deelnemer nog een beroep kan doen op begeleiding middels ‘nazorg’, om zodoende recidive
ofwel het opnieuw plegen van een strafbaar feit te helpen voorkomen.  De laatste jaren besteed Exodus Nederland, door middel van het ‘Ouder Kind en Detentie programma’, ook veel aandacht aan het gezin waarvan een gezinslid in detentie zit. Na de pauze in onze najaars-gemeenteavond zal de heer D. Coster (vrijwilliger/promotor van Exodus Nederland) nadere toelichting geven op het werk van Exodus en haar doelgroep. Ook zal er dan -voor nadere informatie-een foldertafel zijn. Zie verder: www.exodusnederland.nl