Identiteit en Missionaire doelstelling

Identiteit.

De Protestantse Gemeente te Aalsmeer wil, in navolging van Christus, de christelijke traditie op een open wijze vormgeven, betrokken zijn op actuele thema’s, zowel in het persoonlijke leven als in onze samenleving.

De Open Hof Kerk kenmerkt zich door een groot gevoel van gemeenschapszin. Samen koffie drinken na de kerkdienst, samen eten (Open Hof keuken), attenties op verjaardagen, kaartjes bij ziekten en rouw, boodschappen voor elkaar doen etc. etc. het zijn activiteiten die we moeten koesteren.
Tegelijkertijd geldt ook hier dat het aantal leden dat zich actief kan inzetten in de komende jaren zal afnemen.

Missie.

De Protestantse Gemeente wil mensen uitdagen volgelingen van Jezus te worden, met Hem te leven en zich in te zetten voor Gods Koninkrijk in deze wereld. In de overtuiging dat je gemeente kunt zijn door om te zien naar de naaste dicht bij en ver weg.
Als ook door met elkaar en onze omgeving in gesprek te zijn en te blijven over levensvragen, problemen en uitdagingen van deze tijd.
Verder wil de PGA mensen(kerkelijk of niet)in nood de helpende hand bieden, pastoraal en/of diaconaal

De identiteit en missie zijn het fundament voor het beleidsplan.

De regels voor de beleidsplannen van de werkgroepen zijn vanuit de identiteit en missie:

·        sociale betrokkenheid en zorg voor de naaste.

·        borging van de christelijke traditie.

·        gericht op geloofsgroei.

·        op zoek naar samenwerking met andere kerken.

Waar staan we nu?

De Open Hof Kerk telde in maart 2021, 676 leden. 466 Belijdende leden en 210 doopleden. Het aantal kerkelijk actieve leden is ongeveer 250 en het gemiddelde kerkbezoek (vóór Corona) ca. 160. De verwachting is dat door de vergrijzing en het overlijden van leden tot aan 2025 het aantal leden langzaam zal afnemen.

De financiën van onze kerk zijn gelukkig nog steeds gezond. Het is hartverwarmend te mogen ervaren dat ondanks de corona en alleen maar kerkdiensten online de vrijwillige bijdragen en collecten op niveau zijn gebleven! Wel is ook de exploitatie van het zalencentrum Het Baken van waarde en draagt zij positief bij aan het resultaat.

De gemeenteleden van onze kerk hebben in de enquête in het rapport “Een Vitale Kerk 2025-2030” aangegeven dat zij veel waarde hechten aan het onderling omzien naar elkaar, aan het met elkaar zingen en naar muziek luisteren, aan de preek en aan het pastoraat.

 

Onze opdracht

De leden van de Open Hof Kerk willen zo veel mogelijk leven als volgeling van Jezus. In hun doen en laten worden zij geïnspireerd door God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij vinden energie, kracht, troost en bemoediging in de belofte van de Bijbel en verdiepen zich daar in. Zij zien het als hun opdracht om – in lijn met de opdracht van Jezus – het goede te doen voor elkaar, dichtbij en ver weg. Met dankbaarheid en met plezier zetten zij zich in om de gemeente van de  Open Hof Kerk levend te houden. De gemeenteleden van de Open Hof Kerk willen zichtbaar een werker Gods zijn, een ambassadeur van hun geloof.

Gezien onze opdracht, de wensen en behoeften van onze leden, de samenstelling en daarmee beschikbaarheid van onze leden, willen wij optimaal inzetten op geloofsbeleving/ontwikkeling, op pastoraat en op omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg.

De kerkdiensten

De kerkdiensten dienen ook in de toekomst online beschikbaar te zijn, omdat het de verwachting is dat een toenemend aantal leden fysiek niet meer in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken. Desondanks blijft het daadwerkelijk bezoeken van de kerkdiensten van groot belang, zo leren wij ook uit de enquête Een vitale kerk op weg naar 2025-2030.

Inzetten op beschikbaarheid van rijdiensten verdient dan ook alle aandacht.

Gezien de grote waarde die onze kerkleden hechten aan samen zingen en muziek luisteren, is speciale aandacht hiervoor in de kerkdienst aan te bevelen.