ANBI kerk

 

De Protestantse Gemeente te Aalsmeer is een erkende ANBI-instelling. Hieronder vindt u de gegevens voor de kerk.

Gegevens voor de kerk

Baten en lasten

ANBI rapport

 

 

Anbi-pagina van de Protestantse Gemeente Aalsmeer behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Aalsmeer

Website: http://wwwpgaalsmeer.nl/anbi/
Telefoonnummer (facultatief): 06-21553240

Anbi-nummer: 819807515

Adres: Sportlaan 86, 1431 JA Aalsmeer
Scriba: scriba@pgaalsmeer.nl
Voor informatie over financiën: aadhofland@caiway.nl

De Protestantse gemeente te Aalsmeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

Onze identiteit
De Protestantse Gemeente te Aalsmeer wil, in navolging van Christus, de christelijke traditie op een open wijze vormgeven, betrokken zijn op actuele thema’s, zowel in het persoonlijke leven als in onze samenleving.
Zij wil daartoe een plek bieden om tot rust te komen en inspiratie op te doen voor het gesprek over vragen van geloven en leven. En bij dit alles een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de armen en kwetsbaren, dichtbij en ver weg.

 

Ons mission statement

De Protestantse Gemeente wil mensen uitdagen volgelingen van Jezus te worden, met Hem te leven en zich in te zetten voor Gods koninkrijk in deze wereld.
In de overtuiging dat je gemeente kunt zijn door om te zien naar de naaste dichtbij en ver weg. Als ook door met elkaar en onze omgeving in gesprek te zijn en te blijven: over levensvragen, problemen en uitdagingen van deze tijd. Verder wil de PGA mensen (kerkelijk of niet) in nood de helpende hand bieden, pastoraal en/of diaconaal.
De PGA is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan
Het beleidsplan 2014-2019 van de Protestantse Kerk kunt u vinden op de website www.pgaalsmeer.nl. Op dit moment (april 2020) wordt een nieuw beleidsplan opgesteld.

 

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via “Generale Regelingen ProtestantseKerk in Nederland. De link is:
https://www.protestantsekerk.nl/download8317/Generale%20regelingen%20-%20versie%20juli%202019%20-%20definitief.pdf
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar in het algemeen zien men af van een vergoeding.

 

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan bij H.

 

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. BEGROTING 2021 EN TOELICHTING

Download (DOCX, 223KB)

PROTESTANTSE GEMEENTE AALSMEER – TOELICHTING BEGROTING 2021

Voor 2020, maar ook voor 2021 zorgen de opbrengsten van het zalencentrum voor een sterk negatief resultaat van de kerk.

Zie verder de bijlage.

80 Opbrengst onroerende zaken: 2020 prognose – opbrengst zalencentrum – 51% van de opbrengst 2019. In het 4e kwartaal 2020 is er enige stijging van de opbrengst. Voor de rest van 2020 zijn de effecten van Covid-19 op de omzet nog duidelijk aanwezig. Voor 2021 verwachten wij dat de effecten van Covid-19 nog zeker tot en met juni 2021 zullen duren en dientengevolge is de omzet op 75% van 2019 geprognotiseerd.

De kosten van het zalencentrum gaan voor een groot gedeelte door. De belangrijkste post is de loonsom van de koster-beheerder 2019: € 37.841 (exclusief reis-en telefoonkosten en cursussen), prognose 2020: € 33.115 en 2021 € 37.363. In de periode maart t/m september 2020 is er gebruikgemaakt van de NOW-regeling 1 en 2.  Now1 was voor maximaal 90% en een opslag voor sociale lasten etc van 30%. Effectief 25% lager dan de loonsom. Voor Now2 is de opslag opgetrokken naar 40% en was de uitkering 18,5% lager dan de loonsom. Er een aanvulling voor de periode oktober 2020 t/m juni 2021 en deze is ingedeeld in 3 fasen, waarbij de uitkeringen respectievelijk 80%, 70% en 60%, wat effectief  27,5%, 37% en 54% lager dan de loonsom. Vanaf 16 november 2020 zal de aanvraag 3.1. gedaan worden. In de begroting, voor het bekend worden van Now3, is echter uitgegaan van een 30% lagere loonsom in het eerste halfjaar. Daarna wordt weer uitgegaan van een normale situatie. Er bestaat een mogelijkheid dat kan worden overwogen het salaris van de koster-beheerder te brengen naar 70% van het loon, waarmee een deel van Now-3 kan worden gecompenseerd. Dat het alleszins redelijk is over te gaan naar minder loonbetaling moge blijken uit het feit dat hij door minder te werken uren tijdens de coronaperiode de door hem geregistreerde overuren uit vorige jaren, in korte tijd, tot december 2020 zal weten te compenseren. De beslissing is echter aan het CvK.

De bijdrage (voorschot 80%) NOW1 en NOW2 van totaal € 9980 is geboekt op de rekening 46.11 koster-beheerder: salarissen en toeslagen. Op basis van de omzetontwikkeling hoeft niets terugbetaald te worden en mag zelf een aanvulling worden verwacht.

83 Opbrengst levend geld. 2020 prognose – De VVB is duidelijk achtergebleven (94% van de bijdrage 2019) bij de gebruikelijke ontwikkeling van de afgelopen jaren. Dit heeft te maken met de deelname van de diaconie aan Kerkbalans en uiteraard met de mutaties van het ledenbestand: verhuizing, onttrekking en vooral overlijden. Voor 2021 wordt een kleinere teruggang verwacht.

De collecten CvK blijven ondanks de onlinediensten op peil. Er wordt relatief veel meer en grotere bedragen via de leden per bank betaald. Voorbeeld: per 2 oktober 2020 hebben 88 pastorale eenheden een bedrag betaald van € 5662,– oftewel ruim € 64,– per eenheid.

40 Lasten, kosten kerkelijke gebouwen, dus inclusief het Baken. 2020 en 2021: lagere energiekosten.

41.90 Lasten, inkoop horeca (tenaamstelling in F.R.I.S.=buffetten) 2020 en 2021 lager inkopen in relatie tot omzetontwikkeling.

43 Lasten, pastoraat; In 2020 is er sprake van 0.5 fte predikant tot en met 31 maart en 0.8 fte predikant tot 1 april en daarna 1.0 fte. In de prognose is opgenomen dat er in 2020 geen predikant beroepen zal worden. Voor 2021 is ervan uitgegaan dat een nieuwe 0.8 fte predikant per oktober bevestigd zal worden. Per dat moment treedt de 1.0 fte predikant terug tot 0.4 fte. Voor 2020 betekent dat in totaal 1.1 fte en voor 2021 is dat 1.05 fte. De kosten van het pastoraat in relatie tot de VVB is in progn. 2020 83% en in 2021 85%.

44 Lasten, kerkdiensten en kerkelijke activiteiten. Minder activiteiten, waaronder bijdrage jeugd van € 2000,– en lagere kosten horeca (koffiedrinken na kerkdienst). De bijdrage aan de jeugd wordt in 2021 niet verstrekt op basis van het relatief hoog eigen vermogen en relatie tot de kosten van de eigen activiteiten. Voor volgende jaren wordt zal e.e.a. worden heroverwogen.

45 Lasten, verplichtingen/bijdragen aan andere organen. Het betreft hier de bijdrage soldidariteit en het kerkrentmeesterlijk quotum die betaald worden aan de dienstenorganisatie van de PKN. Deze bijdragen worden slechts voor 70% gedekt door de ledenbijdrage

46 Lasten, salarissen en vergoedingen. Zie hierboven bij kosten zalencentrum.

AMH14102020