ANBI Diaconie

 

De Protestantse Gemeente te Aalsmeer is een erkende ANBI-instelling. Hieronder vindt u de gegevens voor de diaconie van de kerk.

Gegevens voor de diaconie van de kerk

Baten en lasten

 

ANBI rapport

Naam ANBI: “De Protestantse Gemeente te Aalsmeer
(PGA– De Open Hof Kerk )
Telefoonnummer (facultatief): 06-41700923
RSIN/Fiscaal nummer: 824126919
Website adres: www.pgaalsmeer.nl
E-mail : Scriba: scriba@pgaalsmeer.nl
Diaconie: diaconie@pgaalsmeer.nl
Adres: Sportlaan 86
Postcode: 1431 JA
Plaats: Aalsmeer

A. Algemene gegevens

De Protestantse gemeente te Aalsmeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Onze identiteit:
Identiteit:
De Protestantse Gemeente te Aalsmeer wil, in navolging van Christus, de christelijke traditie op een open wijze vormgeven, betrokken zijn op actuele thema’s, zowel in het persoonlijke leven als in onze samenleving.
Zij wil daartoe een plek bieden om tot rust te komen en inspiratie op te doen voor het gesprek over vragen van geloven en leven. En bij dit alles een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de armen en kwetsbaren, dichtbij en ver weg.

Ons mission statement luidt:
Mission statement:
De Protestantse Gemeente wil mensen uitdagen volgelingen van Jezus te worden, met Hem te leven en zich in te zetten voor Gods koninkrijk in deze wereld.
In de overtuiging dat je gemeente kunt zijn door om te zien naar de naaste dichtbij en ver weg. Als ook door met elkaar en onze omgeving in gesprek te zijn en te blijven: over levensvragen, problemen en uitdagingen van deze tijd. Verder wil de PGA mensen (kerkelijk of niet) in nood de helpende hand bieden, pastoraal en/of diaconaal.

De Protestantse gemeente te Aalsmeer is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse gemeente te Aalsmeer.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca. 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, onder de verantwoording van de Diaconie valt de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste vier leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan bij H.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

De diaconie zorgt voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten via de te houden collectes tijdens de eredienst.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Diaconie en de ZWO.
De diaconie bezit ook (enig) vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd (ZWO) in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer aan de diaconale bezittingen.

Jaarverslag diaconie 2021

Missionaire activiteiten

Het Open huis wordt iedere week gehouden, ook gedurende de zomermaanden. Deze ochtenden worden goed bezocht door gemiddeld 20 a 30 personen..
Voor het open huis wordt geen vergoeding gevraagd. De kosten bestaan uit de koffie en het jaarlijkse uitje (ongeveer € 400,00).

De open hof keuken wordt 9 keer per jaar gehouden op de 3e vrijdag van de maand.
Door de gevraagde bijdrage van € 6,00 kan de open hof keuken zonder bijdrage van de diaconie draaien.
De opkomst is groot. De maximale bezetting is 78 personen.
Het vrijwilligersteam wil graag uitbreiding maar er zijn helaas steeds minder mensen bereidt om mee te helpen.

Detentiecentrum
De diaconie verzorgt per toerbeurt volgens een rooster met andere kerken uit de regio de bloemen voor de viering  van de erediensten in het Detentiecentrum op Schiphol.

Ouderenwerk
De Seniorenmiddag wordt in het seizoen maandelijks gehouden op woensdagmiddag.
De thema’s die gekozen worden zijn wat meer afgestemd op de jongere ouderen en slaan goed aan.
Het gemiddeld aantal bezoekers bedraagt ca. 30.
De seniorenmiddag krijgt een bijdrage van € 200,00 per jaar en zorgt door middel van een inzameling per bijeenkomst.
De Seniorenmiddag organiseert een kerstmaaltijd waar alle ouderen voor uitgenodigd worden.
De ouderen krijgen na afloop een attentie mee .
De kosten voor de kerstmaaltijd en de attentie komen voor rekening van de diaconie.

Activiteiten rondom kerkdiensten
De diaconie heeft een aantal vrijwilligers voor het collecteren tijdens de kerkdiensten volgens een rooster.
De diaconie probeert de gemeenteleden te activeren om de bloemen uit de kerk weg te brengen, zeker naar gemeenteleden die zij niet kennen.
De diaconie verzorgt het rooster voor de rijdiensten dat onder haar beheer hoort.

Kerst
Met kerst zijn er een aantal kerstpakketten uitgedeeld. Op de laatste zondag voor de kerst zijn er 160 kerstkransen  uitgedeeld als attentie voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder en aan mensen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdienen.
De gemeenteleden worden gevraagd om mee te helpen om de attenties te bezorgen.
Hier wordt gelukkig nog wel gehoor aan gegeven en alle attenties worden bezorgd.

ZWO heeft in 2021 de ZWO diensten meer ingericht met informatie over de gesteunde projecten.
Dit om het bewustzijn van de gemeente te vergroten.
De ZWO krijgt zijn middelen uit de vaste vrijwillige bijdrage en 4 collectes per jaar tijdens de ZWO-diensten.
Hulpvragen
In 2021 zijn de hulpvragen voor de Diaconie licht toegenomen.

Financiën
Er is jaarlijks een klein bedrag aan giften tijdens bezoeken.

Beleidsplan

Download (DOCX, 681KB)