ANBI kerk

 

De Protestantse Gemeente te Aalsmeer is een erkende ANBI-instelling. Hieronder vindt u de gegevens voor de kerk.

Gegevens voor de kerk

Baten en lasten

ANBI rapport

 

 

 

Anbi-pagina van de Protestantse Gemeente Aalsmeer behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.
A. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Telefoonnummer (facultatief):
Anbi-nummer: Website adres:
E-mail :
Adres: Postcode: Plaats:
Protestantse Gemeente Aalsmeer (PGA)– De Open Hof kerk
06-23224739
819807515
www.pgaalsmeer.nl
Scriba: scriba@pgaalsmeer.nl
Voor informatie over financiën: aadhofland@caiway.nl
Sportlaan 86 1431 JA Aalsmeer
De Protestantse gemeente te Aalsmeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Onze identiteit:
Identiteit:
De Protestantse Gemeente te Aalsmeer wil, in navolging van Christus, de christelijke traditie op een open wijze vormgeven, betrokken zijn op actuele thema’s, zowel in het persoonlijke leven als in onze samenleving.
Zij wil daartoe een plek bieden om tot rust te komen en inspiratie op te doen voor het gesprek over vragen van geloven en leven. En bij dit alles een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de armen en kwetsbaren, dichtbij en ver weg.

Ons mission statement luidt:
Mission statement:
De Protestantse Gemeente wil mensen uitdagen volgelingen van Jezus te worden, met Hem te leven en zich in te zetten voor Gods koninkrijk in deze wereld.
In de overtuiging dat je gemeente kunt zijn door om te zien naar de naaste dichtbij en ver weg. Als ook door met elkaar en onze omgeving in gesprek te zijn en te blijven: over levensvragen, problemen en uitdagingen van deze tijd. Verder wil de PGA mensen (kerkelijk of niet) in nood de helpende hand bieden, pastoraal en/of diaconaal.
De PGA is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca. 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan 2014-2019 van de Protestantse Kerk kunt u vinden op de website www.pgaalsmeer.nl.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de

financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan bij H.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Toelichting Baten en Lasten.
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
rekening voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Er is naast de kerkgebouwen nog enig vermogen in de vorm van twee woningen. De opbrengsten van die twee woningen wordt aangewend voor het werk van de gemeente.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant(en) en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster- beheerder en vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Via verhuur kerkzaal en andere ruimten en aanbieding van horeca wordt een substantieel bedrag gegeneerd. De netto-opbrengst daarvan komt geheel ten goede van de kerkelijke activiteiten.
In november 2015 is een predikant (1,0 fte) met emeritaat gegaan en er zal vanaf 3 april 2016 os betrokkene vervangen door een predikant met 0,5 fte. Het fte –bestand predikanten is thans 1,3.