ANBI kerk

 

De Protestantse Gemeente te Aalsmeer is een erkende ANBI-instelling. Hieronder vindt u de gegevens voor de kerk.

Gegevens voor de kerk

Baten en lasten

ANBI rapport

 

 

Anbi-pagina van de Protestantse Gemeente Aalsmeer behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Aalsmeer

Website: http://wwwpgaalsmeer.nl/anbi/
Telefoonnummer (facultatief): 06-21553240

Anbi-nummer: 819807515

Adres: Sportlaan 86, 1431 JA Aalsmeer
Scriba: scriba@pgaalsmeer.nl
Voor informatie over financiën: aadhofland@caiway.nl

De Protestantse gemeente te Aalsmeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

Onze identiteit
De Protestantse Gemeente te Aalsmeer wil, in navolging van Christus, de christelijke traditie op een open wijze vormgeven, betrokken zijn op actuele thema’s, zowel in het persoonlijke leven als in onze samenleving.
Zij wil daartoe een plek bieden om tot rust te komen en inspiratie op te doen voor het gesprek over vragen van geloven en leven. En bij dit alles een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de armen en kwetsbaren, dichtbij en ver weg.

 

Ons mission statement

De Protestantse Gemeente wil mensen uitdagen volgelingen van Jezus te worden, met Hem te leven en zich in te zetten voor Gods koninkrijk in deze wereld.
In de overtuiging dat je gemeente kunt zijn door om te zien naar de naaste dichtbij en ver weg. Als ook door met elkaar en onze omgeving in gesprek te zijn en te blijven: over levensvragen, problemen en uitdagingen van deze tijd. Verder wil de PGA mensen (kerkelijk of niet) in nood de helpende hand bieden, pastoraal en/of diaconaal.
De PGA is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan
Het beleidsplan 2014-2019 van de Protestantse Kerk kunt u vinden op de website www.pgaalsmeer.nl. Op dit moment (april 2020) wordt een nieuw beleidsplan opgesteld.

 

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via “Generale Regelingen ProtestantseKerk in Nederland. De link is:
https://www.protestantsekerk.nl/download8317/Generale%20regelingen%20-%20versie%20juli%202019%20-%20definitief.pdf
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar in het algemeen zien men af van een vergoeding.

 

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan bij H.

 

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Jaarrekening kerk 2019 en Begroting 2020

Toelichting Baten en Lasten jaarcijfers kerk 2019
Opbrengsten levend geld

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomstenrekening voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast zijn er inkomsten uit collecten, bijdrage ledenbijdrage en oogstbijdrage.

Daarnaast is er nog een opbrengst uit kerkblad. Voor 2019 was dat € 1783,–. Dit bedrag zal de komende jaren verder afnemen als gevolg van lager abonnementen.

De vrijwillige bijdrage is € 2.939,– lager uitgevallen dan de begroting en dat heeft voor groot deel te maken met leden die toezeggingen hebben gedaan over 2019 en vorige jaren, die ondanks (herhaalde) verzoeken, niet hebben bijgedragen.

 

De ontwikkeling van de inkomsten uit ledenbijdrage en vooral oogstbijdrage is in de afgelopen jaren teruggelopen. Voor een deel heeft dat te maken met de afname van het aantal leden door o.a. overlijden, maar ook door onttrekkingen.

Het advies voor de ledenbijdrage is voor 2019 naar € 30,– gegaan en dat heeft voor een iets hogere bijdrage en de response is in 2019 iets hoger dan over 2018 toen bij wijze van proef

de brief ook gedeeltelijk per mail is verstuurd.

 

Bij de oogstbijdrage is ontstaan vanuit de fusie. Het was gebruikelijk bij de Hervormde Kerk dat er aan het eind een oogstcollecte werd gehouden. Dit gebruik is na de fusie overgenomen. Het levert echter een steeds lagere respons op. Positief is dat het gemiddelde bedrag in 2019 wat hoger is.

 

Opbrengsten uit rente en dividenden

De huidige liquiditeit is gebaseerd op een enkele jaren geleden ontvangen legaat van een lid van de kerk. De bankrekeningen zijn onder gebracht bij SKG te Gouda. Over deze rekeningen is in 2019 geen rente ontvangen. De kerk beschikt niet over andere beleggingen.

 

Opbrengsten onroerende zaken
De kerkgebouwen worden niet op de balans gewaardeerd en zijn niet met een hypotheek zijn bezwaard. Naast de kerkgebouwen zijn er twee woningen, die eveneens niet bezwaard zijn met een hypotheek. De woningen, de voormalige predikantswoning en kosterswoning worden eveneens niet gewaardeerd op de balans m.u.v. van de voormalige kosterswoning die voor een aanzienlijk lager bedrag dan de WOZ-waarde is opgenomen. De netto-opbrengsten van die twee woningen wordt aangewend voor het werk van de gemeente. De huren worden jaarlijks per 1 juli aangepast aan de wettelijk toegestane huurverhoging.
Verder is de bruto-opbrengst van het zalencentrum ‘t Baken onder opbrengsten onroerende zaken opgenomen: verhuur zalen en opbrengst horeca. De lasten van het zalencentrum ´t Baken w.o. het salaris van de beheerder (0,83 fte) zijn onder lasten opgenomen.

De opbrengst zalencentrum is t.o.v. het budget 2019 € 9.168,– lager en dat heeft voor een groot gedeelte te maken met minder uitvaarten en lager verhuur ruimten en horeca.

 

Kosten kerkelijk gebouwen excl. afschrijving

Hieronder worden de kosten van het kerkgebouw, zalencentrum ’t Baken, voormalige pastorie, kosterswoning en orgel ondergebracht: onderhoud, kleine aanschaf, belastingen, verzekeringen, energie en dotatie groot onderhoud. Dotatie 2019:  € 26.525,–.

Onttrekking groot onderhoud 2019:

In 2019 zijn voorbereidende investeringen gedaan t.b.v. een integreerd rouwcentrum. De verdere investeringen t.b.v. het verzelfstandigen van de rouwruimte met toilet, pantry en aparte toegang staan op een ‘hold’. Een en ander hangt af van de perspectieven die geboden worden in het overleg met de gemeente Aalsmeer omtrent het gebruik van ons gebouw, dat tegenover de begraafplaats ligt, maar ook van de uitvaartondernemers. Er vinden thans nog gesprekken plaats.

 

Kosten overige eigendommen/inventaris (inkoop horeca)

Op deze rekening staan de inkoopkosten horeca van het zalencentrum ’t Baken.

 

Pastoraat

Een groot deel (45% van de totale lastenkosten in 2019) wordt besteed aan pastoraat: honorarium predikanten via de Dienstenorganisatie: Bezettings- en vacaturebijdragen, vaste onkostenvergoeding, vergoeding op basis van declaratie, overige vergoedingen alsmede preekvoorziening.

In 2019 was er sprake van een 0.8 fte en een 0.2 fte predikant, totaal 1,2 fte. Het aantal keren preekvoorziening in 2019 is 20.

 

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Het betreft hier de kosten van de kerkdiensten, contributie aan bijzondere kerkelijke activiteiten, kosten wijkwerk en gemeenteavonden en kosten jeugdwerk.

 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Het betreft hier de bijdrage kerkrentmeesterlijk quotum. De bijdrage is verschuldigd aan de Dienstenorganisatie van haar uitgebreide dienstverlening aan de kerken. Zonder deze dienstverlening zou veel door de kerken zelf gedaan moeten worden. Er is dus sprake van een professionele begeleiding. De bijdrage is gebaseerd op 4,35% van de inkomsten uit levend geld, inkomsten onroerend goed en rentebaten en wordt gebaseerd op de resultaten van 2 jaar terug.

Verder is er sprake van een solidariteitsbijdrage. Deze bijdrage is voor gemeenten die in financiële moeilijkheden zijn of anderszins ondersteuning behoeven. De bijdrage is gebaseerd op het aantal belijdende leden en de bijdrage per lid is € 5,–. Ook wordt hier de bijdrage berekend over het aantal leden van 2 jaar terug.

 

Salarissen en vergoedingen

Het gaat hier om de loonkosten van de koster-beheerder, de honorering van de organisten en kosten van vrijwilligers.

 

Kosten beheer, administratief en archief
Kosten bestuur, communicatie, financiële administratie, verzekeringen en publiciteit.

 

Rentelasten/bankkosten

Het betreft hier de kosten van de bankrekeningen van de SKG inclusief de huur van de sorteermachine muntgeld.

 

Toelichting begroting 2020

 

De begroting 2020 is gemaakt in oktober 2019.

Als gevolg van het feit dat het coronavirus de bijeenkomsten en activiteiten geen doorgang kunnen vinden, heeft e.e.a. effect op de baten en lasten. Vooral de inkomsten uit het zalencentrum ’t Baken zijn nagenoeg nihil vanaf midden maart 2020. Voor de loonkosten van de koster-beheerder is op 8 april een beroep gedaan worden op het noodfonds voor de periode maart, april en mei. Over deze periode wordt verwacht dat de omzet 79% lager zal zijn dan over de omzet 2019 gedeeld door vier. Volgens mededeling van de VKB is dit noodfonds ook opengesteld voor kerken  als er sprake is van inkomsten verwerven via verhuur, openstelling of ander nevengebruik van de gebouwen en daar ook personeel op hebben.

De inkomsten uit collecten is gestagneerd. Er vinden in april onlinediensten plaats, waarbij aandacht is voor het overmaken van een bedrag aan de kerk.

Met betrekking tot levend geld is de eerste indruk dat de Vaste Vrijwillige Bijdrage  ca. € 8000,– lager zal uitvallen dan verwacht zou worden op basis van de opbrengst vorig jaar onder dezelfde pastorale adressen en een gemiddelde verhoging van 3%. Mogelijk heeft e.e.a. te maken met het feit dat de diaconie in 2020 voor het eerst heeft deelgenomen aan de actie Kerkbalans.

De doorgaande kosten betreffen nagenoeg alle kosten m.u.v. energieverbruik. Inmiddels is per april wordt 30% minder in rekening gebracht.

Bij het pastoraat is er in 2020 sprake van vertrek van één predikant (0.5 fte) per 31 maart 2020. Dan is er een einde gekomen aan het 4-jarig contract via de mobiliteitspool. De andere predikant (0.8 fte) zou per 26 februari 2020 met emeritaat gaan. Er is uitstel van het emeritaat aangevraagd en ingewilligd. Per 1 april is het aantal fte voor de betrokken predikant met 0.2 fte, naar 1,0 fte, verhoogd. Deze verhoging blijft bestaan totdat de nieuw te beroepen predikant van 0.8 fte zich aandient. Daarna treedt de betrokken predikant terug naar 0.4 fte en zal dan voornamelijk in het ouderenpastoraat werkzaam zijn. In totaal wordt voor 2020 uitgegaan van 1,1 fte.

Het aanvankelijke kleine overschot op de begroting van 2020 zal mogelijk tot een tekort leiden. Op basis van de maatregelen als gevolg van de coronavirus en de onzekerheid t.a.v. de periode dat de beperkingen voortduren, is het niet duidelijk hoe groot het tekort zal zijn.

Aalsmeer, 8 april 2020

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Aalsmeer